Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Centrum sociálnych služieb v Poprade

Podmienky prijatia

Centrum sociálnych služieb v Poprade (ďalej CSS) poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osobe, ktorá v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách dovŕšila dôchodkový vek a zároveň
     a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,
     b) poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov (napr. 
         osamelosť, strata partnera, bez ubytovania),
     c) žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov z iných vážnych 
         dôvodov, ale odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby sa neposudzuje.

 

Prvým krokom v prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby je podanie si žiadosti o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu v obci miestne príslušnej podľa trvalého pobytu, ktorej prílohou je doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave,  nie starší ako šesť mesiacov. Po vykonaní sociálneho šetrenia a vypracovania zdravotníckeho posudku bude fyzickej osobe vydané rozhodnutie o odkázanosti na požadovanú sociálnu službu, v ktorej je určený  stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby od I. do VI. stupňa.  K tomu, aby mohla byť poskytovaná sociálna služba v CSS, stupeň odkázanosti musí byť minimálne II. pre sociálnu službu denného stacionára a zariadenia opatrovateľskej služby a minimálny IV. stupeň pre poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia si fyzická osoba podá v CSS písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v
     • zariadení pre seniorov,
     • zariadení opatrovateľskej služby, 
     • dennom stacionári,
    ku ktorej je potrebné doložiť potvrdenia o príjme a ďalšie prílohy, ktoré sú uvedené v žiadosti.

Formuláre na stiahnutie sú uvedené nižšie.
 

Ak sú splnené podmienky pre prijatie do konkrétneho zariadenia, CSS fyzickú osobu príjme. V prípade, že nie je voľné miesto do zariadenia pre seniorov, CSS rozhodne o zaradení žiadosti do poradovníka čakateľov v poradí, v akom boli doručené, ak o to fyzicka osoba (žiadateľ) požiada. 

Do CSS nemôže byť prijatá fyzická osoba, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Pri nástupe do CSS je prijímateľ sociálnej služby povinný predložiť platný občianský preukaz, osobné doklady (rodný list), zdravotnú kartu (resp. výpis zo zdravotnej karty), preukaz poistenca a zoznam cenných vecí.

Prijímateľ sociálnej služby si môže do Zariadenia pre seniorov priniesť veci osobnej potreby, hygienické potreby, vankúš a prikrývku, nevyhnutný kuchynský riad, ošatenie, obuv, uteráky a pod. Do ZpS si môže prijímateľ priniesť aj elektrospotrebiče podľa potreby (TV prijímač, rádio, chladničku, mikrovlnku a pod.), za ktoré sa účtuje úhrada v zmysle platného VZN Mesta Poprad.

Do Zariadenia opatrovateľskej služby si môže prijímateľ sociálnej služby priniesť veci osobnej potreby, hygienické potreby, ošatenie, obuv, uteráky a pod.
 

Podmienky poskytovania sociálnych služieb, výšku a spôsob úhrady za sociálne služby upravuje „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“, ktorá je následne s fyzickou osobou uzavretá. CSS určuje výšku úhrady za sociálnu službu v súlade s vydaným Všeobecne záväzným nariadením Mesta Poprad č. 5/2010 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad (nájdete v časti legislatíva) na základe stupňa odkázanosti  stanoveného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. 
 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár


upresniť
webygroup


1282265

Úvodná stránka